Ontwikkeling Duivendaal krijgt voorrang

Bron: Stad Wageningen Door Peter van Herpen di 22 nov 2016, 12:13

WAGENINGEN – Met unanieme stemmen nam de gemeenteraad maandagavond een amendement aan om de planontwikkeling voor de locatie ‘Duivendaal’ los te koppelen van de planontwikkeling voor de locatie ‘Hof van Wageningen’.

De gemeenteraad boog zich over de uitgangspunten voor de uitwerking van de stedenbouwkundige herontwikkeling van Duivendaal en Hof van Wageningen. De raad vindt het geen goed idee om nu al een integrale visie voor beide plangebieden te ontwikkelen. Besloten is om op dit moment uitsluitend de uitgangspunten voor de uitwerking van de stedenbouwkundige herontwikkeling van Duivendaal vast te stellen. Over de locatieontwikkeling voor Hof van Wageningen wordt later een apart besluit genomen.

Een van de uitgangspunten is het behoud van monumentale panden. Mogelijk wordt daarbij een uitzondering gemaakt voor Duivendaal 2 (meteogebouw). Als bij behoud van dit pand de haalbaarheid van het plan in het gedrang komt, dan kan sloop overwogen worden. Bij de herinrichting is er aandacht voor de beleving van de stadsgracht aan de zuidzijde van het plangebied en wordt openbaar toegankelijke ruimte vrijgehouden van bebouwing. In een ander amendement werd vastgesteld dat uitgegaan wordt van stedenbouwkundige principes die passen binnen het ruimtelijk model van ‘het parkmodel’. De locatie krijgt het karakter van een parkgebied. Bij de bebouwing wordt gekozen voor een combinatie van wonen en niet-woonfuncties. De maximale bouwhoogte wordt niet hoger dan het hoogste punt van de huidige bebouwing voor Duivendaal (zijnde het torentje van Duivendaal 1), met uitzondering van een klein hoogteaccent op de hoek Lawickse Allee-Costerweg. In het amendement wordt het te realiseren woningaantal op Duivendaal vastgelegd op circa 225 woningen.

Ook werd een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt door te gaan met de ontwikkeling van Hof van Wageningen en deze op te pakken in samenhang met het parkeerbeleid. Mogelijk kan dit bijdragen aan het oplossen van parkeerproblemen aan deze kant van de stad. Door uit te gaan van het parkmodel, kan een groene wig ontstaan tussen Duivendaal en Hof van Wageningen. De motie roept op om de inwoners van Wageningen nogmaals te raadplegen over de uitgangspunten voor Hof van Wageningen. Goede communicatie is nodig om te komen tot een breder gedragen plan. Parkeeronderzoek moet de raad meer inzicht geven over de parkeervraag en hoe daaraan voldaan kan worden.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.